یک جنایتکار جنگی تنها فردی که ارتباطی با جهان خارجیش دارد خدمتکارش است…